6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

English Program Assign

Trường Đại học Xây dựng - National University of Civil Engineering
Khoa Đào tạo Quốc tế - Faculty of International Education

Địa chỉ - Address:
Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế, phòng 12 nhà H2 Trường Đại học Xây dựng, Số 55 Đường Giải phóng, Hà Nội
Faculty of International Education Office, 12/H2 NUCE, 55 Giải Phóng, Hanoi.
Email: dtqt@nuce.edu.vn
SĐT - Phone: 024 321 815 83